Aeron

White Vicenza earthenware, low fire glazes
Jug: 13cm height

aeron_00aeron_00